Państwa prywatność jest dla nas ważna i bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i przejrzystym informowaniu o tym, jakie informacje gromadzimy i co z nimi robimy.

W związku ze zmiana przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Uprzejmie informujemy, iż firma Emilia Wiesław Materac przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres ,adres e-mail, numer telefonu, adres. Dane te były pozyskane na podstawie zlecenia współpracy oraz pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł (np. stron internetowych).

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej: Administrator) jest: Firma Usługowo Handlowa EMILIA Wiesław Materac ul. Badylarska 48 Opacz Kolonia 05-815 Michałowice zarejestrowaną w rejestrze CEIDG o numerze NIP 527-100-92-92 oraz Regon 012438980.
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Badylarska 48 Opacz Kolonia 05-816 Michałowice lub email emilia@emilia.waw.pl lub telefonicznie 22 723 01 91
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez FIRMĘ polegają na oferowaniu klientom usług z zakresu logistyki magazynowej, konfekcjonowania, foliowania, pakowania, transportu. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Firmy EMILIA ul. Badylarska 48 Opacz Kolonia 05-816 Michałowice .Jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizowanych usług, jak również w celach korespondencji: poczta, mail.
 • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
 • Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przekazywania informacji firmowych oraz branżowych na przekazany adres e-mail,

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator

Firma Usługowo Handlowa EMILIA Wiesław Materac
Ul. Badylarska 48, Opacz Kolonia 05-816 Michałowice

Zmiany te związane są z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się więcej, zachęcamy do kontaktu mailowego:
emilia@emilia.waw.pl